Мениджмънт и лидерство

Може да си успешен лидер без да си мениджър, но не може да си успешен мениджър без да си лидер.

При обучение и консултиране на мениджъри, независимо от йерархичното ниво, първо изследваме какъв е етапът, в който се намира организацията и организационната единица. От него зависи каква ще е ролята и какви ще са предизвикателствата на ръководителя.

Независимо какви конкретно са предизвикателствата пред ръководителя, те винаги са свързани с три негови основни лидерски компетенции:

Междуличностни – емпатия, сензитивност, такт, комуникативност и умения за разрешаване на конфликти;

Концептуални – умения за концептуализиране и анализиране на комплексни събития, тенденции, идентифициране на проблеми и възможности, способности за развиване на приложими решения и способности за използване на модели, теории и аналогии;

Технически – знания за продуктите, услугите, процедурите, пазара, клиентите и конкуренцията.

При обученията и консултирането от B-have обръщаме внимание, как тези компетенции спомагат за успеха в различните ситуации. Това постигаме, като разглеждаме поведението на ръководителите в две посоки:

Целеви поведения – степента, в която лидерът недвусмислено делегира отговорност на последователите си;

Междуличностни поведения – степента, в която лидерът се ангажира в двупосочна комуникация с последователите си.

Според ситуацията концептуализираните решения са свързани с конкретно поведение на ръководителя – Делегиране, Участие, Убеждаване или Направляване