Мисия

Да има повече осъзнати личности и повече осъзнати организации.

 

Визия

Като общество хората създадохме науката психология. Чрез нея успяхме да получим много отговори, но ограничено използваме наученото, особено тук, днес, в България. B-have ще промени това.

Партньорство с клиента

Само Вашето активно участие и въвлеченост могат да направят една промяна или обучение ефективни. Вие познавате себе си и бизнеса най-добре! 

Разнообразие и индивидуален подход

Обществото и отделните личности в него следват определени модели на поведение. Моделите на поведение и причините за тях често си приличат, но и се различават. Не съществува универсално решение за всички ситуации.

Осъзнатост

Оценката на реалността и самооценката не винаги ни правят по-щастливи. Правят ни по-осъзнати. Знаем какъв ресурс имаме, къде се намираме и какво ще вложим, за да стигнем до желаното ново място.

Себеактуализация

След осъзнатостта идва себеактуализацията – учим нови подходи, комбинираме стари и сме готови да ги променяме. Искаме да се развиваме и да постигаме по-добри резултати.

Целенасоченост

Прекрасно е, когато ни е било приятно заедно, но каква е ползата ще покажат само положителният резултат за отделния индивид и измерените по-добри резултати на бизнеса.

Димитър Генов – основател на B-have

Психолог, експерт човешки ресурси  и обучител с над 15 годишен опит в провеждането на корпоративни обучения. Магистър по управление на човешките ресурси, трудова, организационна и приложна психология. Научен и професионален интерес към личността и личностните характеристики, бърнаут синдром, ангажираност, self-efficacy, мотивация,  производителност и удовлетвореност от труда. Разработва и изпълнява проекти в международни компании свързани с корпоративна култура, работодателска марка, удовлетвореност и мотивация на персонал, оптимизиране на разходи, аутсорсинг, игровизация и други.

От 2018 започва специализация за консултант по когнитивно-поведенческа терапия към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.

От 2022 е докторант в Институтът за изследване на населението и човека към Българската академия на науките.

Процесът на изпълнение на конкретно възложение от клиент е на проектен принцип, като се включват експерти и специалисти от различни области.